Supinum, den verbform i svenskan som tillsammans med hjälpverbet "ha" bildar perfekt och pluskvamperfekt.